Ogólne warunki sprzedaży GERLED Sp.zo.o

 

Zakres Obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży

 1. GERLED Sp. z o.o., zwana dalej Sprzedawcą, sprzedaje i dokonuje dostawy towarów i usług na niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Sprzedawcę.
 3. Jednorazowa lub ramowa umowa o współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą może określać inne warunki sprzedaży i dostaw niż wskazane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami jednorazowej lub ramowej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw, a postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży wiążące są postanowienia jednorazowej lub ramowej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw.
 4. W przypadku sprzedaży urządzeń częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży są Ogólne Warunki Gwarancji.
 5. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Nabywcy jako załącznik do jednorazowych lub ramowych umów o współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw zawieranych przez Sprzedawcę lub w przypadku gdy sprzedaż realizowana jest na podstawie zamówienia składanego przez Nabywcę, najpóźniej przy potwierdzeniu przez Sprzedawcę warunków złożonego przez Nabywcę zamówienia. Ponadto Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Instruktaż Użytkowania dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy, to jest www.gerled.com. Jeżeli Nabywca pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

 

Zawarcie umowy

 1. Reklamy, cenniki i inne ogłoszenia o towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie zakresu towarów oferowanych Nabywcom.
 2. Złożenie zamówienia przez Nabywcę nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak odpowiedzi Sprzedawcy nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia.
 3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Nabywcę, poprzez potwierdzenie warunków zamówienia przez Sprzedawcę. Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia mogą być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Osoby działające w imieniu Nabywcy powinny wykazać umocowanie do działania w imieniu Nabywcy.
 4. Fakt przyjęcia zamówienia i następnie jego potwierdzenie nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Nabywcy lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Nabywcę Ogólnych Warunków Sprzedaży lub warunków realizacji zamówienia, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego anulowania zamówienia, a w przypadku otrzymania towaru odesłania go Sprzedawcy na swój koszt w terminie 2 dni roboczych. W innym przypadku umowa zostaje uznana za zawartą zgodnie z treścią wskazaną w potwierdzeniu zamówienia.
 6. Sprzedawca może w potwierdzeniu zamówienia zażądać przedpłaty lub zabezpieczenia kredytu kupieckiego.

 

Warunki płatności 

 1. Nabywca zapłaci za towary lub usługi cenę określoną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Wypłata należnego Sprzedawcy wynagrodzenia za towary i usługi następuje na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT. Jeśli Strony inaczej nie ustaliły, podane ceny są cenami netto, do których Sprzedawca dolicza podatek od towarów i usług w wysokości określonej przepisami prawa.
 3. Jeśli w przypadku dostawy krajowej cena za towar Sprzedawcy podana jest w dolarach amerykańskich lub euro, to będzie ona przeliczana na złote polskie wg kursu sprzedaży danej waluty w banku NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury (www.nbp.pl).
 4. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia za towary i usługi następuje w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze w terminie w niej określonym. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę jest dostarczana wraz z towarem przez przewoźnika lub odbierana osobiście przez Nabywcę.
 5. Dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku przekroczenia terminu płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 7. Nabywca upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur obejmujących należne Sprzedawcy kwoty oraz not za ewentualne odsetki za opóźnienie w jego zapłacie bez konieczności ich podpisania przez Nabywcę.
 8. Sprzedawca zachowuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia Nabywcy w dokonaniu płatności.
 9. Jeżeli zamówienie Nabywcy realizowane jest częściami lub dla Nabywcy realizowanych jest wiele zamówień, dla których wystawiane są oddzielne faktury wówczas niedokonanie płatności w terminie którejkolwiek z faktur skutkuje natychmiastową wymagalnością wierzytelności objętych pozostałymi fakturami, choćby określony w nich termin płatności jeszcze nie upłynął. Sprzedawca jest wówczas uprawniony do wstrzymania wszelkich dostaw na rzecz Nabywcy do czasu wpłacenia wymagalnych należności lub ustanowienia zabezpieczenia zaakceptowanego uprzednio przez Sprzedawcę.
 10. W razie wystąpienia wątpliwości co do wywiązania się przez Nabywcę ze zobowiązań wynikających z umowy Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania wszelkich dostaw na rzecz Nabywcy do czasu wpłacenia wynagrodzenia Sprzedawcy i innych należności wynikających z umowy lub ustanowienia zabezpieczenia zaakceptowanego uprzednio przez Sprzedawcę. W tym celu Sprzedawca wyznaczy Nabywcy odpowiedni termin. Po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca może odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania.
 11. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub tez w podpisanych jednorazowych lub ramowych umowach o współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw uważane są za skuteczne.

 

Warunki dostawy 

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Nabywcę jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
 2. Termin dostawy towarów i usług określa umowa (lub zamówienie przyjęte do realizacji), o ile Strony nie uzgodniły inaczej. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli do jego upływu towary zostały przekazane Nabywcy lub przewoźnikowi, albo jeżeli Sprzedawca zgłosił Nabywcy gotowość do ich przekazania, a do wydania towarów Nabywcy nie doszło z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nabywcy o zdarzeniach, jego przyczynach i możliwym terminie dostawy w przypadku prognozowania lub wystąpienia opóźnienia dostawy.
 4. Dotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę zależy od należytego wypełnienia zobowiązań umownych przez Nabywcę. Jakiekolwiek opóźnienia w działaniach Nabywcy skutkują przedłużeniem terminu dostawy o czas opóźnienia Nabywcy.
 5. Zwłoka Sprzedawcy w dokonaniu dostawy nie stwarza uprawnień Nabywcy do odstąpienia od umowy, jak również dochodzenia odszkodowania.
 6. Towary i usługi odbierane są przez Nabywcę lub dostarczane do miejsca wskazanego przez Nabywcę.
 7. Koszty transportu ponosi Nabywca.

 

Reklamacje

 1. W razie uszkodzeń, opóźnień lub braków dostarczonych towarów Nabywca jest zobowiązany do kierowania reklamacji i zastrzeżeń do przewoźnika, zgodnie z przepisami Prawa przewozowego. W razie, gdy dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę, wszelkie braki, opóźnienia lub uszkodzenia towarów w transporcie powinny być zgłoszone przez Nabywcę na egzemplarzu dowodu dostawy pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
 2. Z chwilą przekazania towarów przez Sprzedawcę Nabywcy lub przewoźnikowi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia lub utraty przechodzi na Nabywcę. Jeżeli Nabywca dokonuje odbioru towarów Sprzedawcy we własnym zakresie wówczas w razie opóźnienia Nabywcy z dokonaniem odbioru niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Nabywcę z chwilą zgłoszenia przez Sprzedawcę gotowości do wydania towarów Nabywcy.
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy na piśmie.
 4. Nabywca jest zobowiązany do dokonania przeglądu i przeliczenia dostarczonych towarów niezwłocznie po ich odebraniu. Nabywca traci uprawnienia z tytułu reklamacji dotyczącej wad ilościowych i jakościowych jeżeli niezwłocznie nie zawiadomi Sprzedawcy o wystąpieniu wady, w przypadku zaś, gdy wada jakościowa wystąpiła później jeżeli niezwłocznie od dnia wykrycia wady nie zawiadomi Sprzedawcy o wystąpieniu wady (nie dotyczy to wad które przy dołożeniu należytej staranności przez Nabywcę mogły zostać wykryte przy odbiorze towarów).
 5. Jeżeli dostarczone towary posiadają wady ilościowe lub jakościowe, Nabywca nie może od umowy odstąpić, lecz ma obowiązek wyznaczyć Sprzedawcy termin usunięcia wady nie krótszy niż 14 dni. W tym terminie Sprzedawca według swego uznania wady usunie lub wymieni towary na wolne od wad. Po bezskutecznym upływie terminu Nabywca może żądać odpowiedniego obniżenia ceny, a gdy cena nie zostanie obniżona jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 6. Nabywca pokrywa koszt wysyłki reklamowanego towaru do Sprzedawcy oraz ponosi odpowiedzialność za wybraną przez siebie metodę dostarczenia. Po usunięciu wad Sprzedawca odsyła Nabywcy towar na swój koszt. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji Sprzedawca odsyła towar na koszt Nabywcy.
 7. Załatwienie przez Sprzedawcę reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez nabywcę dalszych rekompensat.
 8. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Nabywca obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 9. Brak zgłoszenia przez Nabywcę reklamacji w przewidziany powyżej sposób i określonych terminach powoduje utratę przez Nabywcy prawa do reklamacji.
 10. Oprócz odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych Sprzedawca nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za jakość towarów, ich wykonanie, przydatność do sprzedaży bądź przydatność do jakiegokolwiek innego celu zakładanego przez Nabywcę.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów będące wynikiem nieprawidłowego ich przechowywania przez Nabywcę lub poddaniu dalszemu przetworzeniu lub użytkowaniu w sposób niezgodny z ich właściwościami i zastosowaniem.

 

Warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.
 2. Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu w terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia tego układu do Dostawcy. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Dostawcy termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Nabywca zostanie o tym poinformowany.
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne produktu.
 4. Gwarancją nie są objęte wszelkie wady fizyczne powstałe wskutek:

- Niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji.

- Oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania sił przyrody.

- Łączenia produktu z innymi urządzeniami nie przeznaczonymi do używania z przedmiotem gwarancji.

- Wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji.

- Zwarcia w instalacji elektrycznej.

- Eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, substancji chemicznie agresywnych, wysokich temperatur itp.

 1. Nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia wadliwości produktu poprzez wysłanie stosownego pisma, pocztą elektroniczną na adres biuro@gerled.pl lub listem poleconym nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady pod rygorem utraty praw z gwarancji. Pismo powinno zawierać dokładny opis wady. Podstawą realizacji praw z gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
 2. Dostawca podejmie decyzję, czy produkt powinien zostać dostarczony do jego działu serwisowego, czy też pracownik tego działu dokona naprawy bądź wymiany układu w siedzibie Nabywcy.
 3. W przypadku gdy produkt ma zostać dostarczony do Dostawcy, powinno to nastąpić w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne . W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia produktu w czasie transportu ponosi Nabywca. Po naprawie w siedzibie Dostawcy, może być on odebrany przez Nabywcę z jego siedziby, bądź przesłany przez Dostawcę na wskazany przez Nabywcę adres w Polsce.
 4. W przypadku, gdy Dostawca wyśle do Nabywcy pracownika, który dokona oględzin, Nabywca ma obowiązek udostępnić pracownikowi Dostawcy zarówno produkt, jak i wszelkie dokumenty związane z jego sprzedażą.
 5. Produkt ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddany przez Dostawcę testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją, Dostawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.
 6. Decyzję o wymianie produktu lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie Dostawca.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania wadliwego układu. Za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności naprawy układu lub jego wymiany.
 8. Gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy określonemu w fakturze sprzedaży i ma charakter nieprzenoszalny (przysługuje wyłącznie pierwszemu Nabywcy). Dostawca nie jest zobowiązany do usunięcia wady produktu na warunkach wynikających z niniejszej gwarancji, jeśli powoływać się na nią będzie osoba inna niż Nabywca.
 9. Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych przez podmiot inny niż Dostawca są nieważne.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.

 

Postanowienia końcowe 

 1. Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwe wykonanie przez Sprzedawcę zamówienia zgodnie z umową, jest on uprawniony do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można określić zakończenia powstałych przeszkód wówczas Sprzedawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia do umowy bez wynikających z tego tytułu dalszych zobowiązań względem Nabywcy. Odroczenie terminu dostawy oraz częściowe lub całkowite odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie stwarza podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Nabywcę, w tym odszkodowania.
 2. W przypadku wystąpienia stwierdzenia nieważności poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba, że strony postanowią inaczej.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosuje się kodeks cywilny.
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl